பாலியல் பண்பாடு by முனைவர் ம. இராசேந்திரன்

சமுதாயம் மாறிக்கொண்டு இருக்கிறது. பாலியலில் உயர்வு தாழ்வு பாராட்டாத பண்பாட்டுச் சமுதாயமாக உருவாகிக் கொண்டிருக்கிறது. ஆண்கள்அனுபவித்து வந்த விருப்ப வேட்டைக்கு அடிபணிய மறுக்கிறது. மாற்றத்தை ஏற்பவர்களையும் எதிர்கொள்பவர்களையும் அழைத்துக் கொண்டு பயணத்துக்குத் தயாராகிக் கொண்டிருக்கிறது. ஆண்களுக்காகவே கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த உலகில் தங்களுக்கு மூச்சு முட்டுவதாகப் பெண்கள் நினைக்கிறார்கள். ஆண்களின் விருப்ப அதிகார உலகில் வாழ, தங்களுக்கு உடன்பாடில்லை என்பதை வாய்ப்பு கிடைக்கிற போதெல்லாம் உணர்த்தத் தொடங்கியிருக்கிறார்கள். உடை நடை மட்டுமில்லாமல் பெண்கள் தங்களுக்கான உலகையும் தாங்களே வடிவமைத்துக் … Continue reading பாலியல் பண்பாடு by முனைவர் ம. இராசேந்திரன்

Advertisements

Sense the two-fold existence while in the flesh

"Sir, I am meditating," I shouted protestingly. "I know how you are meditating," my guru called out, "with your mind distributed like leaves in a storm! Come here to me." Snubbed and exposed, I made my way sadly to his side. "Poor boy, the mountains couldn't give what you wanted." Master spoke caressively, comfortingly. His … Continue reading Sense the two-fold existence while in the flesh

Ramana Maharishi and Free Will

Ramana and Free Will Finally, Ramaṇa’s views on free will vis-à-vis predetermination are so astounding that it behooves us to explore the issue. According to Ramaṇa, at the level of an ordinary person (ajñāni), individuals, from birth to death, will experience a series of preordained activities and experiences, all of which are the consequences of … Continue reading Ramana Maharishi and Free Will

Five ‘W’s and a ‘H’ – A Reporter’s Dilemma

The most inconvenient question of them all by Deepu Sebastian Edmond The Hindu - Opinion / 2018-11-13 09:35 Often, storytelling is a mechanical process for reporters. If you are particularly lucky, stories appear in your head already told: five Ws and the H all set to meet the printer’s ink. Then, rarely, a story comes … Continue reading Five ‘W’s and a ‘H’ – A Reporter’s Dilemma

I am not bored at all : I had an imaginary walk through strange places

I first went to the Advocate and had an emergency treatment for my illness with good arguments. While walking from the doctor clinic, I was hungry. I saw this Naidu shop, but I did not go inside as I do not take biriyani even if it is not dumb. Further on the way, lot of … Continue reading I am not bored at all : I had an imaginary walk through strange places

சிவ தத்துவங்களும் உருவங்களும்

இது அவன் திருவுரு முனைவர் அ. மா. இலட்சுமிபதிராசு இறை, உயிர், தளை என்று சைவசித்தாந்தம் கூறும் முப்பொருள்களுள் இறை ஏனையவற்றைக் காட்டிலும் பேராற்றல் வாய்ந்தது. தன்னுரிமை உடையது. உண்மை இயல்பு, பொது இயல்பு என்னும் இரண்டு இயல்புகளை உடையது. இறை தன்னையே நோக்கி நிற்கும் நிலையில் உண்மை இயல்புடையதாகும். உலகை நோக்கி நிற்கும் நிலையில் பொது இயல்பு உடையதாகும். உண்மை இயல்பில் சிவம் என்று கூறப்பெறும். பொது இயல்பில் தலைவன் (பதி) என்று கூறப்பெறும். உண்மை … Continue reading சிவ தத்துவங்களும் உருவங்களும்