கோடிகோடி அதிசயம்

கோடிகோடி அதிசயம் ***************************** நாம் எல்லோருமே அதிசயம்தான் ! ஆமாம், இது உண்மை !!!   "உடம்பினை முன்னம் இழுக்கென்றி ருந்தேன் உடம்பினுக் குள்ளே யுறுபொருள் கண்டேன் உடம்புளே உத்தமன் கோயில்கொண் டான்என்று உடம்பினை யானிருந் தோம்புகின் றேனே". ( திருமந்திரம் - 725 ) குழந்தை பிறக்கும்பொழுது அதன் உடலில் 300 எலும்புகள் இருக்கும். ஆனால் வளர்ந்து பெரியவனானதும் மொத்தம் 206 எலும்புகளே இருக்கும். நமது உடல் எடையில் 14% எலும்புகளால் ஆனது. நமது உடலில் … Continue reading கோடிகோடி அதிசயம்

Advertisements