விநாயகர் அகவல் -2 (மூலமும் உரையும்)

(தொடர்ச்சி) vinayakar akaval of avuaiyAr with the commentary of Guhasri Racapati (in Tamil Script, unicode/utf-8 format) ஔவையார் அருளிச் செய்த விநாயகர் அகவல் (மூலமும் பு.பா.இரசபதி உரையும்) Acknowledgements: Our sincere thanks go to Mr. P.N. Kumar of Java for the preparation of th etext of the work "auvaiyAr aruLicceita vinAyakar akaval, kukasrI racapati uraiyuTan", amirtavarsini printers, chennai, 1954 … Continue reading விநாயகர் அகவல் -2 (மூலமும் உரையும்)

Advertisements

விநாயகர் அகவல் -1 (மூலமும் உரையும்)

vinayakar akaval of avuaiyAr with the commentary of Guhasri Racapati (in Tamil Script, unicode/utf-8 format) ஔவையார் அருளிச் செய்த விநாயகர் அகவல் (மூலமும் பு.பா.இரசபதி உரையும்) Acknowledgements: Our sincere thanks go to Mr. P.N. Kumar of Java for the preparation of th etext of the work "auvaiyAr aruLicceita vinAyakar akaval, kukasrI racapati uraiyuTan", amirtavarsini printers, chennai, 1954 . … Continue reading விநாயகர் அகவல் -1 (மூலமும் உரையும்)

ஸ்ரீ மஹாகணேச அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி

ஓம் விநாயகாய நம:        ஓம் விக்னராஜாய நம:    ஓம் கௌரீபுத்ராய நம: ஓம் கணேஸ்வராய நம: ஓம் ஸ்கந்தாக்ரஜாய நம: ஓம் அவ்யயாய நம: ஓம் பூதாய நம: ஓம் தக்ஷாய நம: ஓம் அத்யக்ஷாய நம: ஓம் த்விஜப்ரியாய நம:     10 ஓம் அக்னிகர்ப்பச்சிதே நம: ஓம் இந்த்ரஸ்ரீப்ரியாய நம: ஓம் வாணீப்ரதாய நம: ஓம் அவ்யயாய நம: ஓம் ஸர்வஸித்திப்ரதாய நம: ஓம் ஸர்வ தனயாய நம: ஓம் ஸர்வரீப்ரியாய நம: ஓம் … Continue reading ஸ்ரீ மஹாகணேச அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி

ஸ்ரீ மஹா கணேச அஷ்டோத்தர சத நாம ஸ்தோத்ரம்

பவிஷ்யோத்தர புராணம்   வினாயகோ விக்னராஜோ கௌரீ புத்ரோ கணேஸ்வர: ஸ்கந்தாக்ரஜோ அவ்யய: பூதோ தக்ஷோ அத்யக்ஷோ த்விஜப்ரிய:                 1 அக்னிகர்ப்பச்சிதீந்த்ர ஸ்ரீப்ரதோ வாணீப்ரதாயக: ஸர்வஸித்திப்ரதச் சர்வ தநயச்சர்வரீ ப்ரிய:                                                          2 ஸர்வாத் மகஸ்ருஷ்டிகர்த்தாதேவோ  அநேகார்ச்சிதச் சிவ: ஸித்தி புத்தி ப்ரிய: சாந்தோ ப்ரஹ்மசாரீ கஜானன:                                            3 த்வைமாத்ரேயோ முனிஸ்துத்யோ பக்தவிக்ன  விநாசன: ஏகதந்தச் சதுர்ப்பாஹு: சதுரச் சக்தி ஸம்யுத:                                                       4 லம்போதரச் சூர்ப்பகர்ணோ ஹரிர்ப்ரஹ்மவிதுத்தம: காவ்யோ க்ரஹபதி: காமீ ஸோம ஸூர்யாக்னி லோசன:                                 5 பாசாங்குச … Continue reading ஸ்ரீ மஹா கணேச அஷ்டோத்தர சத நாம ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீ கணேச மூலமந்த்ர த்ரிஸதீ நாமாவளீ

ஓம் ஓங்கார கணபதயே நம: ஓம் ஓங்கார ப்ரணவ ரூபாய நம: ஓம் ஓங்கார மூர்த்தயே நம: ஓம் ஓங்காராய நம: ஓம் ஓங்கார மந்த்ராய நம: ஓம் ஓங்கார பிந்து ரூபாய நம: ஓம் ஓங்கார ரூபாய நம: ஓம் ஓங்கார நாதாய நம: ஓம் ஓங்கார மயாய நம: ஓம் ஓங்கார மூலாதாரவாஸாய நம: ஓம் ஸ்ரீம் காரகணபதயே நம: ஓம் ஸ்ரீம் காரவல்லபாய நம: ஓம் ஸ்ரீம் காராய நம: ஓம் ஸ்ரீம் … Continue reading ஸ்ரீ கணேச மூலமந்த்ர த்ரிஸதீ நாமாவளீ

ஸ்ரீ கணேச மங்களாஷ்டகம்

கஜானனாய காங்கேய சஹஜாய சதாத்மனே கௌரி ப்ரிய தனுஜாய கணேஶாயாஸ்து மங்களம்                              1   நாகயக்ஞோபவீதாய நாத விக்ன விநாசினே, நந்த்யாதி கண நாதாய கணேஶாயாஸ்து மங்களம்                             2   இபவக்த்ராய சேந்த்ராதி வந்திதாய சிதாத்மனே ஈசான ப்ரேம பாத்ராய சேஷ்ட்தாயாஸ்து மங்களம்                              3   சுமுகாய ஸுஸுந்தோக்ரோ க்ஷிப்தாம்ருத கடாய ச ஸுர ப்ருந்த நிஷேவ்யாய சுகதாயாஸ்து மங்களம்                                4   சதுர்ப்புஜாய சந்த்ரார்த்த விலஸன் மஸ்தகாய ச சரணா வனதானந்த தகாயாஸ்து மங்களம்                                             5 … Continue reading ஸ்ரீ கணேச மங்களாஷ்டகம்

ஸ்ரீ கணபதி அதர்வசீர்ஷ உபனிஷத்

ஓம் பத்ரம் கர்ணேபி: ச்ருணுயாமதேவா: | பத்ரம் பச்யேமாக்ஷிபி: யஜத்ரா:| ஸ்த்திரைரங்கைஸ் துஷ்டுவாகும் ஸஸ்தனூபி:| வ்யசேம தேவஹிதம் யதாயு: | ஸ்வஸ்தி ந இந்த்ரோ வ்ருத்தஸ்ரவா:| ஸ்வஸ்தி ந: பூஷா விஸ்வவேதா: | ஸ்வஸ்தி ந: தார்க்ஷயோ அரிஷ்ட நேமி:| ஸ்வஸ்தின: ப்ரஹஸ்பதி: ததாது. | ஓம் சாந்தி: சாந்தி: சாந்தி: அத கணேச அதர்வசீர்ஷம் வ்யாக்யா ஸ்யாம: ஓம் நமஸ்தே கணபதயே த்வமேவ ப்ரத்யக்ஷம் தத்வமஸி | த்வமேவ கேவலம் கர்தாஸி | த்வமேவ கேவலம் … Continue reading ஸ்ரீ கணபதி அதர்வசீர்ஷ உபனிஷத்