ஸ்ரீ வாராஹி மாலை

ஸ்ரீ வாராஹி மாலை   1 வசீகரணம் (த்யானம்)   இருகுழை கோமளம் தாள் புஷ்பராகம் இரண்டுகண்ணும் குருமணி நீலம் கை கோமேதகம் நகம் கூர்வயிரம் திருநகை முத்துக் கனிவாய் பவளம் சிறந்தவல்லி மரகத நாமம் திருமேனியும் பச்சை மாணிக்கமே   2 காட்சி (யந்த்ர ஆவாஹனம்)   தோராத வட்டம் முக்கோணம் ஷட்கோணம் துலங்கு வட்டத்து ஈராறிதழ் இட்டு ரீங்காரம் உள்ளிட் டதுநடுவே ஆராதனைசெய்து அருச்சித்துப் பூஜித்தடி பணிந்தால் வாராதிராள் அல்ல வோலை ஞான வாராஹியுமே … Continue reading ஸ்ரீ வாராஹி மாலை

Advertisements

சாமுண்டி

நன்றி : தினமலர் பூர்வாங்க பூஜை விநாயகர் சுலோகம் துதி: சுக்லாம் ப்ரதரம்: விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்புஜம்; ப்ரசன்ன வதனம் த்யாயேத் சர்வவிக்நோப சாந்தயே : மண்ணுல கத்தினில் பிறவி மாசற எண்ணிய பொருளெலாம் எளிதின் முற்றுறக் கண்ணுதல் உடையதோர் களிற்று மாமுகப் பண்ணவன் மலரடி பணிந்து போற்றுவோம்   சப்த கன்னியர் சுலோகம் துதி: பிரம்ஹ வத்குர்யாத் ப்ராஹ் மாணீம் ஈஸ் வரீரர் பமாம் மகேசீம் குமார வத்ச கௌ மாரீம் விஷ்ணு அம்ச வைஷ் … Continue reading சாமுண்டி

இந்திராணி

நன்றி : தினமலர் பூர்வாங்க பூஜை விநாயகர் சுலோகம் துதி: சுக்லாம் ப்ரதரம்: விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்புஜம்; ப்ரசன்ன வதனம் த்யாயேத் சர்வவிக்நோப சாந்தயே : மண்ணுல கத்தினில் பிறவி மாசற எண்ணிய பொருளெலாம் எளிதின் முற்றுறக் கண்ணுதல் உடையதோர் களிற்று மாமுகப் பண்ணவன் மலரடி பணிந்து போற்றுவோம்   சப்த கன்னியர் சுலோகம் துதி: பிரம்ஹ வத்குர்யாத் ப்ராஹ் மாணீம் ஈஸ் வரீரர் பமாம் மகேசீம் குமார வத்ச கௌ மாரீம் விஷ்ணு அம்ச வைஷ் … Continue reading இந்திராணி

வாராஹி

நன்றி : தினமலர் பூர்வாங்க பூஜை விநாயகர் சுலோகம் துதி: சுக்லாம் ப்ரதரம்: விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்புஜம்; ப்ரசன்ன வதனம் த்யாயேத் சர்வவிக்நோப சாந்தயே : மண்ணுல கத்தினில் பிறவி மாசற எண்ணிய பொருளெலாம் எளிதின் முற்றுறக் கண்ணுதல் உடையதோர் களிற்று மாமுகப் பண்ணவன் மலரடி பணிந்து போற்றுவோம்   சப்த கன்னியர் சுலோகம் துதி: பிரம்ஹ வத்குர்யாத் ப்ராஹ் மாணீம் ஈஸ் வரீரர் பமாம் மகேசீம் குமார வத்ச கௌ மாரீம் விஷ்ணு அம்ச வைஷ் … Continue reading வாராஹி

வைஷ்ணவி

நன்றி : தினமலர் பூர்வாங்க பூஜை விநாயகர் சுலோகம் துதி: சுக்லாம் ப்ரதரம்: விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்புஜம்; ப்ரசன்ன வதனம் த்யாயேத் சர்வவிக்நோப சாந்தயே : மண்ணுல கத்தினில் பிறவி மாசற எண்ணிய பொருளெலாம் எளிதின் முற்றுறக் கண்ணுதல் உடையதோர் களிற்று மாமுகப் பண்ணவன் மலரடி பணிந்து போற்றுவோம்   சப்த கன்னியர் சுலோகம் துதி: பிரம்ஹ வத்குர்யாத் ப்ராஹ் மாணீம் ஈஸ் வரீரர் பமாம் மகேசீம் குமார வத்ச கௌ மாரீம் விஷ்ணு அம்ச வைஷ் … Continue reading வைஷ்ணவி

கௌமாரி

நன்றி: தினமலர் பூர்வாங்க பூஜை விநாயகர் சுலோகம் துதி: சுக்லாம் ப்ரதரம்: விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்புஜம்; ப்ரசன்ன வதனம் த்யாயேத் சர்வவிக்நோப சாந்தயே : மண்ணுல கத்தினில் பிறவி மாசற எண்ணிய பொருளெலாம் எளிதின் முற்றுறக் கண்ணுதல் உடையதோர் களிற்று மாமுகப் பண்ணவன் மலரடி பணிந்து போற்றுவோம்   சப்த கன்னியர் சுலோகம் துதி: பிரம்ஹ வத்குர்யாத் ப்ராஹ் மாணீம் ஈஸ் வரீரர் பமாம் மகேசீம் குமார வத்ச கௌ மாரீம் விஷ்ணு அம்ச வைஷ் ணவீம் … Continue reading கௌமாரி

மாகேஸ்வரி

நன்றி: தினமலர் பூர்வாங்க பூஜை விநாயகர் சுலோகம் துதி: சுக்லாம் ப்ரதரம்: விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்புஜம்; ப்ரசன்ன வதனம் த்யாயேத் சர்வவிக்நோப சாந்தயே : மண்ணுல கத்தினில் பிறவி மாசற எண்ணிய பொருளெலாம் எளிதின் முற்றுறக் கண்ணுதல் உடையதோர் களிற்று மாமுகப் பண்ணவன் மலரடி பணிந்து போற்றுவோம்   சப்த கன்னியர் சுலோகம் துதி: பிரம்ஹ வத்குர்யாத் ப்ராஹ் மாணீம் ஈஸ் வரீரர் பமாம் மகேசீம் குமார வத்ச கௌ மாரீம் விஷ்ணு அம்ச வைஷ் ணவீம் … Continue reading மாகேஸ்வரி