காதல்

நோக்கிக் கொண்டே இருந்தான் அவன்.
“என்ன கண்டீர்” வினவியது அவள்.
நோக்கிக் கொண்டே இருந்தான் அவன்.
கையது கொண்டு அவன் நயனம் மூடினாள்.

திறந்ததும் அவன் கண்ணில் அருவி
“ஐம்புலனும் ஒருபுலனாகி என் கண்ணில்
உலகின் அழகை ரசித்தேன். ஏன் என்
கண்ணை மூடினாய்” புலம்பினான் அவன்.

பார்த்ததும் அவள் முகம் சிவந்தது
“நான் மூடியது உன் கண்ணைத் தான்
என் கண்ணில் என்ன கண்டாய்
கேட்டதுவும் கேட்கவில்லை”

கேட்டதும் துடித்து விட்டான்.
“உன் கண் என்றா சொன்னாய்
நீ வேறோ நான் வேறோ
என் கண் வேறோ உன் கண் வேறோ”

ஊடல் ஆரம்பம்
***************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.